Stratejik Danışmanlık

Stratejik Danışmanlık;

Hem alaylı, hem mektepli davranabilmek yeteneğine sahip olmaktır.

Zamanın ve olanakların sınırlı,

Doğrudan, en verimli ve etkin sonuca ulaşmanın zorunlu olduğu bu dönemde,

Hizmetin size özgü, yani;

Stratejik olması gerekmektedir.

 

DESTEK VERDİĞİM ALANLAR:

Kampanya Planlama

Aday Geliştirme

Kamuoyu Araştırmaları

Reklamcılık

Medya İlişkileri

 

Yeni Pazarlara Giriş Stratejisi

İş Stratejileri

Ülke/Sektör Raporları

Yatırım Danışmanlığı

 

Stratejik Risk Yönetimi Analizleri

Operasyonel Risk Analizleri

Özel Öngörü Analizleri

 

STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

 

ŞİRKETLER İÇİN STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

 Kimler için:

Stratejik plan dahilinde stratejik amaç ve hedeflere yönelik riskleri tanımlamak ve bu riskleri yönetmek üzere eylem planları tasarlamak isteyen şirket ve kurumlar,

Şirketleri için en üst seviye riskleri yönetmeye odaklanmış olan ve stratejik risk yönetimini karar verme süreçleri ile entegre etmek isteyen üst yöneticiler,

Stratejik plan hazırlamak ile görevli stratejik planlama proje ekipleri,

Stratejik yönetim, performans yönetimi ve kurumsal risk yönetimi sistem ve süreçlerini birlikte veya ayrı ayrı tasarlamak ve kurmak isteyen şirket ve kurumlar.

Stratejik planı olmasa dahi, iç ve dış kaynaklı stratejik risklerini tanımlamak ve risk yönetim stratejileri ile yönetmek isteyen şirket ve kurumlar.

 

Stratejik Risk Yönetimi Hizmeti Nedir?

Stratejik risk yönetimi, şirketlerin en üst seviye risklerinin yönetilmesi için gerekli sistem ve süreçlerin tasarlanmasıdır. Stratejik risk, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine engel olabilecek tehditlerden kaynaklanan risklerdir. Bu risklerin tanımlanması, ölçülmesi, önceliklendirilmesi, uygun risk yönetim stratejileri ile yönetilmesi, süreçlerdeki operasyonel risklerden farklılık arz eder.

Stratejik riskler özel koşul, durum ve senaryolar bağlamında ele alınmalı, geleneksel “etki-olasılık” perspektifi dışında, mümkünse çoklu modeller ile ölçülmeli, raporlanmalı ve izlenmelidir.

Stratejik risk yönetimi hizmetimiz, şirket ve kurumların üst yönetimleri ve/veya stratejik plan ve/veya stratejik risk belirleme ekipleri ile bir adet eğitim, bir anket ve bir çalıştay gerçekleştirerek, mümkün olan en kısa süre içinde stratejik amaç ve hedeflere yönelik risklerin belirlenmesini sağlamaya yöneliktir.

 

Eğitim:

Stratejik risk yönetimi kavramı, stratejik risklerin belirlenmesi ve stratejik risk yönetimi planının oluşturulmasında kullanılacak olan metodoloji ve ileriye yönelik çalışmalara yönelik prosedürler ile ilgili 4 saat süren bir eğitim verilmektedir.

Eğitim gerçek hayattan örnekler, eğitim verilen şirket/kurumdan özel bilgiler ışığında verilmektedir.

Eğitime şirket Yönetim Kurulu, üst yönetim, operasyonel yönetim, fonksiyon yöneticileri ve kritik pozisyonlarda görev yapan uzmanlar katılacaklardır.

 

Anket Çalışması:

Şirketin üst yönetimi, birim yöneticileri ve diğer kritik pozisyonlarda bulunan uzmanlara yönelik bir anket düzenlenecektir. Anket ile, kurum stratejik planı (mevcut ise) çerçevesinde kurumsal amaç ve hedefler, kritik başarı faktörleri, riskler (tehdit, sorun, olumsuz senaryo, beklenen olumsuz gelişmeler, vb.), risklere yönelik mevcut ya da alınması gereken eylemler hakkında bilgi toplanacaktır. Bu anket için kuruma özel bir anket formatı kullanılacaktır.

Şirketin üst yönetimi ve birim yöneticileri kendi alanlarını ilgilendiren üst seviye stratejik riskler kadar, şirket geneline ilişkin risk düşüncelerini de paylaşacaklardır.

Anket sonuçları değerlendirilecek ve stratejik risk kütüğü oluşturulacaktır.

Anket 3 gün içinde tamamlanacaktır.

 

Çalıştay:

Anket çalışması sonrası, yönetim kurulu, üst yönetim ve ilgili diğer yöneticiler ile ayrı ayrı üç çalıştay düzenlenerek, farklı yönetim kademelerinin, stratejik risk kütüğü ve risk eylem planlarına ilişkin görüş ve önerileri alınacaktır.

Yeni risklerin çalıştay sırasında tespiti mümkün olacaktır. Çalıştaylarda, öz değerlendirme yöntemi kullanılacak ve danışmanlarımız çalıştaylarda çalıştay yöneticisi olarak görev yapacaktır.

Çalıştaylar, yönetim kurulu için yarım gün, üst yönetim ve diğer yöneticiler için birer gün olmak üzere toplam 2.5 gün sürecektir.

 

Çıktılar:

Eğitim notları

Anket sonuçları

Öz değerlendirme çalıştay raporları

Eğitim, anket ve çalıştaylar sonrası elde edilen ve şirket yönetimi ile mutabık kalınan veriler dahilinde, şirketin stratejik risk yönetimi planı oluşturulacak ve şirkete teslim edilecektir.

Stratejik Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetinden Sağlanacak Faydalar:

Şirketin stratejik riskleri tanımlanmış ve yönetim tedbirleri alınmış olacak, bu şekilde şirketin kritik düzeyde kayıplar ile karşı karşıya kalması, finansal, itibar, pazar, rekabet, ve yasal risklerden zarar görmesi önlenmiş olacaktır.

Şirket yönetim kademelerinin stratejik amaç ve hedefler ile bunlara yönelik riskler ile ilgili perspektifleri öğrenilmiş, görüşleri alınmış olacaktır.

Şirket yönetim kademeleri arası iletişim güçlendirilmiş olacaktır.

Şirketin her seviyedeki yöneticileri için potansiyel kayıpların önlenmesi kadar, kurumsal ve stratejik fırsatların da değerlendirilmesinin önemine dönük farkındalık kazandırılmış olacaktır.


Süre:

Stratejik risk yönetimi danışmanlığı kapsamında stratejik risklerin belirlenmesi ve şirket stratejik risk yönetim planının oluşturulması çalışması ortalama 6 iş günü sürecektir.

Sonrasında üç ayda bir olmak üzere, yılda 4 kontrol/takip çalışması ve raporlaması gerçekleştirilecektir. Toplam hizmet süresi 10 iş günüdür.

 

Ücret:

Hizmet ücreti toplam 10 günlük “şirket özel” stratejik risk yönetimi çalışması için 40.000 TL + KDV’dir. ANKARA  dışı talepler için yol ve konaklama giderleri dahil değildir.